روسای پیشین


دکتر سیاوش مهنا  ۱۳۴۵-۱۳۴۷
دکتر احمد دادگر  ۱۳۴۷-۱۳۴۹
دکتر محمد یلپانی  ۱۳۴۹-۱۳۵۱
دکتر فریدون هژبری  ۱۳۵۱-۱۳۵۳
دکتر ابوالقاسم نجفی  ۱۳۵۳-۱۳۵۵
دکتر فرامرز وحدت  ۱۳۵۵-۱۳۵۶
دکتر احمد ارفعی  ۱۳۵۶-۱۳۵۷
دکتر ایرج رحیمیان  ۱۳۵۷-۱۳۵۹
دکتر محمدرضا ارشدی  ۱۳۵۹-۱۳۶۰
دکتر رضا مستقیم  ۱۳۶۰-۱۳۶۲
دکتر محمد محمودی هاشمی  ۱۳۶۲-۱۳۶۹
دکتر فریدون معطر  ۱۳۶۹-۱۳۷۱
دکتر محمدرضا غلامی  ۱۳۷۱-۱۳۷۳
دکتر محمدرضا سعیدی  ۱۳۷۳-۱۳۷۵
دکتر فیروز مطلوبی مقدم  ۱۳۷۵-۱۳۷۷
دکتر مهدی جلالی هروی  ۱۳۷۷-۱۳۸۱
دکتر فریدون معطر  ۱۳۸۱-۱۳۸۳
دکتر حبیب باقری  ۱۳۸۳-۱۳۸۷
دکتر علی پورجوادی ۱۳۸۷-۱۳۹۳
دکتر مجتبی باقرزاده ۱۳۹۳-۱۳۹۹
دکتر سعید شاهرخیان  ۱۳۹۹-تاکنون