شیمی فیزیک


شیمی فیزیک در حد واسط دوعلم گسترده‌ی شیمی و فیزیک جای دارد و با اصولی از شیمی سروکار دارد که عمدتا متشکل از مکانیک کوانتومی برای توضیح دادن ساختارهای اتم‌ها و مولکول، و ترمودینامیک برای ارزیابی نقش و اعمال انرژی است. همچنین دل‌مشغول سرعت رخ‌دادن واکنش‌هاست، هم در سطح ماکروسکوپی و هم در سطح میکروسکوپی. فعالیت عمده‌ای از شیمی‌فیزیک عبارت است از سهم آن در تفسیر فنون بررسی‌کننده، به ویژه «طیف‌بینی». طیف‌بینی از انواع مختلف نور برای رساندن اطلاعات از درون مولکول به چشمان، هرچه بیشتر مصنوعی، مشاهده‌گر استفاده میکند. پیچیدگی این فنون آن چنان زیاد است که شیمی‌فیزیک‌دانان باید با سازوبرگ کامل خود، به‌ویژه مکانیک کوانتوم، پای به این میدان بگذارند تا از پس تفسیرکردن داده‌ها برآیند. در واقع در این قلمرو، کارهای شیمی‌دانان و فیزیک‌دانان چنان در هم تنیده و مبهم است که اغلب برای کسانی که با رهیافتی بسیار نزدیک به شیوه‌ی فیزیک‌دانان به مطالعه‌ی رفتار تک مولکول‌ها میپردازند، نام شیمی‌فیزیک به فیزیک‌شیمی دگردیسی پیدا میکند.


Responsive Image

دکتر شهربانو رحمان ستایش

دانشیار


 • تحقیقات نظری و تجربی بر نانوکاتالیست های جامد اسید و باز در واکنش های آلی و ارائه مکانیزم های جدید
 •  QSPR و  RSM
 • تحقیقات نظری و تجربی جذب سطحی آلاینده بر روی جاذب
 • فرآیند پیشرفته اکسایش (فوتوکاتالیست، فنتون، الکترو فنتون، فوتوالکترو فنتون)
 • آبکافت
Environmental and Nanocatalyst
Research interests in our group are centered on applications of chemical kinetics in heterogeneous catalysis and embraced various features of experimental and theoretical Physical chemistry. Among specific topics are: (1) Advanced oxidation processes (photocatalysis, Fenton, electro-Fenton, photo-electro-Fenton). (2) Applications of solid acid and solid base catalysts in organic reactions. (3) Theoretical and experimental investigation of properties of solid base and acid catalysts. (4) Proposal of new mechanisms for organic reactions (Experimental & theoretical support). (5) Water splitting. (6) Quantitative structure property relationships (QSPR). (7) Theoretical and experimental investigation of adsorption and desorption of pollutants on adsorbent
Responsive Image

دکتر افشین شفیعی

دانشیار


 • فلسفه فیزیک و اطلاعات
 • بنیان‌گذاری کوانتوم و بیولوژی کوانتومی
 • ترمودینامیک کوانتوم و سیستم های باز کوانتومی
 • سیستم های ماکروسکوپی کوانتومی، درهم تنیدگی و لامکانی
Research Group on Foundations of Quantum Theory and Information
Research Group on Foundations of Quantum Theory and Information at Sharif University of Technology (SUT) works on conceptual foundations of physics and chemistry including quantum physics, statistical physics and thermodynamics.
In quantum physics, the main research topics are quantum interference and Bell's theorem, interpretation of quantum mechanics and manipulating new theoretical models to explain the mysteries of quantum world. Some other topics such as the measurement problem, macroscopic quantum coherence, quantum decoherence, quantum thermodynamics, quantum Information and Bohmian Mechanics are included.
In statistical physics, quantum information and thermodynamics, the research group focuses on some key concepts like arrow of time, (ir)reversibility of chemical phenomena, the origin of first and second law of thermodynamics and its relation with quantum processes and also on the relationship between entropy and information.
We also work on quantum aspects of life as well as the origin of chirality from different point of views including quantum and chemical kinetic approaches and the role of information in biological cells.
Responsive Image

دکتر زهرا جمشیدی

دانشیار


 • طیف‌بینی محاسباتی
 • تشدید رزونانس سطحی طیف‌بینی رامان
 • خوشه‌های فلزی
 • پلاسمونیک کوانتومی
 • برهم کنش های مولکولی سبک
Spectroscopy of Metal Clusters-
Surface-Enhanced Resonance Raman Spectroscopy-
Plasmonic Properties of Metal Clusters-
Computational Spectroscopy-
Analysis of the Nature of Metal Cluster Interactions-
 
Responsive Image

دکتر داوود طاهری‌نیا

استادیار


 • الکتروکاتالیز
 • خواص تک لایه‌های خود ترمیم کننده حامل بار
 • اسکن پروپ میکروسکوپ (SPM)
Electrocatalysis
The continuously growing demand for clean and sustainable energy sources is one of the major challenges of today’s modern world. Electrochemical water splitting is a promising method for generating molecular hydrogen, which is considered an environmentally-friendly and renewable alternative to conventional fossil fuels. Research in our group focuses on the development of efficient and low-cost catalysts for electrochemical water splitting. We apply a variety of electrochemical techniques such as cyclic voltammetry (CV), linear sweep voltammetry (LSV), chronoamperometry, and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) to investigate the catalytic properties of our synthesized materials. Furthermore, to analyze the chemical composition, morphology, and structure of the catalysts, we employ common characterization tools including XRD, XPS, SEM, TEM, and FT-IR

گروه‌ها
شیمی فیزیک