کارکنان


نیوشا متقی نژاد

مسئول دفتر دانشکده


نشانی: دانشکده شیمی، طبقه چهارم، دفتر ریاست دانشکده
تلفن: 5301 6616-021

فاطمه قاسمی

کارشناس تحصیلات تکمیلی


نشانی: دانشکده شیمی، طبقه چهارم، دفتر تحصیلات تکمیلی
پست الکترونیک: ghasemi@ch.sharif.edu
تلفن: 5376 6616-021

سعید شوشتری

کارشناس آزمایشگاه شیمی عمومی(2)


کارشناس آموزش


نشانی: دانشکده شیمی، طبقه چهارم، دفتر آموزش
پست الکترونیک: s.shooshtari@sharif.edu 
تلفن: 5350 6616-021

مهرنوش نادری

کارشناس آزمایشگاه آنالیز دستگاهی


نشانی: دانشکده شیمی، طبقه سوم، آزمایشگاه آنالیز دستگاهی
تلفن: 5333 6616-021

اکرم کریمی

کارشناس آزمایشگاه شیمی تجزیه


نشانی: دانشکده شیمی، طبقه سوم، آزمایشگاه شیمی تجزیه
تلفن: 5331 6616-021

فاطمه نظافت دوست

کارشناس آزمایشگاه شیمی فیزیک


نشانی: دانشکده شیمی، طبقه سوم، آزمایشگاه شیمی فیزیک
تلفن: 5339 6616-021

هدی حسینی

کارشناس آزمایشگاه شیمی آلی


نشانی: دانشکده شیمی، طبقه چهارم، آزمایشگاه دکتر گریگور ترپوگوسیان
تلفن: 5340 6616-021

فرزانه حامدی

کارشناس آزمایشگاه آلی کیفی


امین اموال


نشانی: دانشکده شیمی، طبقه چهارم، اتاق امین اموال
تلفن: 5303 6616-021

فرشاد خزایی

کارشناس آزمایشگاه مرکزی , آزمایشگاه شیمی معدنی


نشانی:  آزمایشگاه مرکزی :دانشکده شیمی، طبقه همکف، آزمایشگاه CHN           
آزمایشگاه شیمی معدنی : دانشکده  شیمی ، طبقه چهارم             
تلفن:  , 66165341 , 66165345-021

ایمان صدیق زاده

تکنسین کارگاه شیشه‌گری


نشانی: دانشکده شیمی، طبقه دوم، کارگاه شیشه‌گری
تلفن: 5349 6616-021

میثم سیفی

کارشناس سایت کامپیوتر


نشانی: دانشکده شیمی، طبقه اول، سایت کامپیوتر 
پست الکترونیک: chit@ch.sharif.edu
تلفن: 5351 6616-021

موسی آقانواز

کارپرداز


نشانی: دانشکده شیمی، طبقه سوم، اتاق زیراکس و انتشارات
تلفن: 5346 6616-021

مجتبی اسفندیار

مسئول انبار مواد و تجهیزات


نشانی: دانشکده شیمی، طبقه منفی یک، انبار
تلفن: 66165348-021

افرادکارکنان