ساختار سازمانی


Responsive Image

دکتر سعید شاهرخیان

رئیس دانشکده


پست الکترونیک: shahrokhian@sharif.edu
تلفن: 5359-6616 021
اتاق: 417-9
Responsive Image

دکتر مجتبی باقرزاده

معاونت آموزشی


پست الکترونیک: bagherzadeh@sharif.edu
تلفن: 5354-6616 021
اتاق: 408-9
Responsive Image

دکتر سیروس جمالی

معاونت تحصیلات تکمیلی


پست الکترونیک: sjamali@sharif.edu
تلفن: 5334-6616 021
اتاق: 422-9
Responsive Image

دکتر علیرضا فتاحی

معاونت پژوهشی و روابط بین‌الملل


پست الکترونیک: fattahi@sharif.edu
تلفن: 5342-6616 021
اتاق: 326-9
Responsive Image

دکتر زهرا جمشیدی

معاونت دانشجویی-فرهنگی


پست الکترونیک: njamshidi@sharif.edu
تلفن: 5304-6616 021
اتاق: 428-9

درباره ماساختار سازمانی