شیمی معدنی


به جز کربن ۱۱۷ عنصر در جدول تناوبی باقی می‌ماند که مطالعه‌ی آنها در حوزه‌ی شیمی معدنی جا می‌گیرد. همانطور که شاید در مورد شاخه‌ای که با بیش از ۱۰۰ عنصر و هریک دارای ویژگی‌های متفاوت سروکله بزند.
فکرش را بکنید، شیمی معدنی حوزه مطالعاتی کلیدی و در عین حال گسترده‌ای است. یکی از زیرشاخه‌های مهم شیمی معدنی، شیمی جامدات است. مثلا موادی که در نقش ابررسانا و نیمرسانا عمل میکنند و کامپیوترها را برایمان به ارمغان میاورند. به دشواری میتوان دربرابر همانندی بین شیمی معدنی و ارکستری با صد نوازنده مقاومت کرد، که در آن شیمیدان در نقش آهنگساز یا رهبر ارکستر با فرمان دادن متناسب به ابزار و آلات متناسب سمفونی‌هایی از ترکیبات را میسازد.
البته حتی کربن نیز از چشمان شیمی‌دانان معدنی دور نمیماند. مثلا گاز کربن دی اکسید، کربن مونوکسید کشنده، گچ و آهک که کوه و دشت را میسازند و دیگر ترکیباتی از کربن که در شیمی‌آلی بررسی نمیشوند که اتفاقا کم هم نیستند، در گستره‌ی وسیع این حوزه جای میگیرند. البته در مرز این بخش‌ها ترکیباتی قرار میگیرند که مجموعه‌هایی تودرتو از اتم‌های کربن به همراه اتم‌های فلزات گوناگون را می‌سازند. تعدادی از این ترکیبات، کاتالیزگرهای اساسی در صنعت شیمی هستند؛ برخی برای کارکرد ارگانیسمها ضروری‌اند. این قلمروی میان‌بخشی، «شیمی آلی‌فلزی» نام دارد که نمودی از همکاری ثمربخش شیمی‌دانان آلی و شیمی‌دانان معدنیست.


Responsive Image

دکتر مجتبی باقرزاده

استاد


  • سنتز کمپلمس های معدنی
  • کاتالیست ها؛ فوتوکاتالیست ها و نانو کاتالیست ها
  • بیوشیمی معدنی
Metal Complex Catalyzed Oxidations of Organic Compounds-
Synthesis of Inorganic Complexes-
Bioinorganic Chemistry-
Biomimetic Catalytic Systems-
Catalysts at the Nanoscale-
 
Responsive Image

دکتر بهرام قنبری

دانشیار


  • سنتز لیگاندهای ماکروسیکلی درگیر در شیمی کوئوردیناسیون کاتیون‌ها، آنیون ها و برهمکنش های فرامولکولی با فولرن‌ها و کلاترات ها
  • توسعه مواد ناهمگن برای فرایندهای صنعتی
Supramolecular and Coordination Chemistry (SCC) group
 Over the past 5 decades, the field of supramolecular chemistry has experienced enormous developments and dividing into various directions. The field has collected two Nobel Prizes, opening with award for development of macrocycles, and lately in the 2016 award for the presenting of molecular machines.
We are currently interested on both academic as well as industrial applications of supramolecular and coordination chemistry. On academic side, we synthesized new donor molecules, e.g. aza-crown and porphyrin macrocyclic ligands, to study their coordination chemistry and elucidate their supramolecular chemistry towards fullerenes nanoparticles. On industrial side, we undertake designing of new Structural Directing Agents (SDA), applicable in zeolite synthesis. Furthermore, we were interested in studying the supramolecular role of hydrate formation in natural gas pipelines in the presence of methane, carbon dioxide and hydrogen disulfide as a critical industrial fault.
Responsive Image

دکتر سیروس جمالی

دانشیار


  • طراحی و تهیه ترکیبات معدنی، آلی فلزی و رنگ‌سازه‌های آلی
  • تحقیق بر روی ساختار و خواص نورفیزیکی ترکیبات جدید با استفاده از روش های تجربی و محاسباتی
Our research group is a part of the chemistry department at Sharif University of Technology (SUT). We are Interested in the design, synthesis and study of structural and photophysical properties of new inorganic and organometallic compounds. The synthesis of new compounds with interesting photophysical properties and the investigation on their emission-structure relationships are the main themes of our research. Examples of these compounds include [Cu(I), Ag(I), and Au(I)] and platinum metal complexes. We, also are interested in the synthesis of new organic luminophore derivatives such as cyanines, perylene and naphthalene mono or bis imides, carbazoles, and the synthesis of their transition metal complexes.
Responsive Image

دکتر رضا کیا

دانشیار


  • برهم‌کنش های غیرکووالانسی، مهندسی بلور، سیستماتیک ساختار، کریستالوگرافی و فوتوکریستالوگرافی آزمایشگاهی و سینکروترونی
  • مطالعات ساختاری و محاسباتی کمپلکس‌های فلز-کربونیل و کمپلکس‌های فلزی گروه IB (مس،نقره،طلا)
Crystallography and Structural Inorganic Chemistry Research Group
Latest research efforts in Dr. Kia’s laboratory are focused on synthesis, characterization and intra- and intermolecular interaction studies in organometallic and metal-organic complexes. The different intermolecular interactions such as n→π* interaction, halogen, chalcogen and hydrogen bonding are our main focus for crystal engineering in these systems. Among different system of interest are: Metal carbonyl complexes with Mo(CO)4, Mn(CO)3 and Re(CO)3 cores, metal-organic Cu(I) and Au(I) complexes; Ru-nitrosyl and nitro complexes.
We are also working on the design, synthesis and characterization of metal nitro, M-NO2 complexes as bistable systems for isomerization between nitro-nitrito (-NO2 & -ONO) in the solid state
We are using laboratory- and synchrotron-based X-ray crystallography techniques along with computational chemistry methods such as QTAIM, NBO, and NCI index to pursue the nature and energy of the intra- and intermolecular interactions in these systems

گروه‌ها

شیمی معدنی