هفته پژوهش دانشکده شیمی

شنبه سوم دی ماه سال ۱۴۰۱ هفته پژوهش دانشکده شیمی آغاز گردید

شنبه سوم دی ماه سال ۱۴۰۱ هفته پژوهش دانشکده شیمی آغاز سمینارها از ساعت ۱۴ با سخنرانی جناب آقای دکتر حبیب باقری استاد‌ ممتاز گروه شیمی‌تجزیه با عنوان Fluorescence Sensing based on Carbon Dot-metallic Deep Eutectic Solvent and Perylene Bisimide Nanocubes آغاز شد.

سپس جناب آقای علی جم‌جاه از گروه شیمی‌معدنی به سخنرانی تحت عنوان Canines And Cyanine Macrocylic Ligands: Synthesis, Characterization and Optical Properties پرداختند.

سخنرانی بعدی از گروه شیمی‌آلی توسط جناب آقای میلاد نونهال تحت عنوان Design and Computational Evaluation of Sugar-amino Acid Conjugates as Casein Kinase 2 Inhibitor ایراد شد.

پس از یک ربع استراحت حضار و پذیرایی، سمینار در ساعت ۱۵:۳۰ با ارائهٔ جناب آقای حاجیلو از گروه شیمی فیزیک با عنوان Comparison of Hydrothermal and Electrodeposition Methods for the Synthesis of CoSe2/CeO2 Nanocomposites as Electrocatalysts toward Oxygen Evolution Reaction ادامه پیدا کرد.

در پایان نیز سرکار خانم معینیان از گروه شیمی‌معدنی با سخنرانی خود با عنوان The Role of Side Arms on Chemosensing Behaviour of Diaza-crown Macrocycles به سمینار روز اول خاتمه دادند.

در روز دوم سمینارهای هفتهٔ‌پژوهش یکشنبه چهارم دی ماه از ساعت ۱۵ با سخنرانی جناب آقای دکتر هادی پرستار دانشیار گروه شیمی‌تجزیه با عنوان Pushing Back the Limits of Quantitative Hyperspectral Imaging by Coupling Chemometric and Deep Learning Techniques آغاز شد.

سپس سرکار خانم دکتر لیلا نادری از گروه شیمی‌تجزیه به سخنرانی تحت عنوان Fiber Electrodes Modified with Dendrite-like Nanostructures for Flexible Energy Conversion and Storage Microdevices پرداختند.

سخنرانی بعد حول موضوع Synthesis and Application of Heterogeneous Catalysts in Organic Reactions توسط جناب آقای حسن فضلی از گروه شیمی‌آلی انجام شد.

سمینار پس از یک ربع استراحت حضار در ساعت ۱۶:۳۰ توسط جناب آقای مهدی قمصری از گروه شیمی‌تجزیه با عنوان Nano-plasmonic Decoration of Sacrificial Bacteria:Directing Interparticle Coupling Towards Multiplex Analysis of Antiseptic Alcohols ادامه یافت.

سخنرانی پایانی نیز توسط جناب آقای حسین هادی از گروه شیمی‌فیزیک با عنوان رویکردهای نوین شبیه سازی کوانتومی ماکرومولکول‌ها انجام گرفت.

در روز سوم و پایانی سمینارهای هفته پژوهش دوشنبه پنجم دی ماه سمینارها از ساعت ۱۴ با سخنرانی جناب آقای دکتر رضا کیا دانشیار گروه شیمی‌معدنی تحت عنوان Molecular Hexagon versus 1-D Infinite Chain:Metal-bond halogen and π-hole Interactions شروع شد.

پس از ایشان جناب آقای حسین دانشگر از گروه شیمی‌معدنی به سخنرانی با عنوان Synthesis and Characterization of Palladium Complex Immobilized on MIL-125(Ti) and Carbon-based Nanocomposite:in vitro and in vivo Investigations پرداختند.

سخنران بعدی سرکار خانم سکینه علیپور از گروه شیمی‌آلی بودند که به سخنرانی تحت عنوان تهیهٔ ترکیبات حافظهٔ شکلی و محرک های پلیمری و بررسی کاربردهای آنها در حسگرها و رباتیک نرم پرداختند.

سمینار این روز با سخنرانی جناب آقای دکتر حمیدرضا کلهر دانشیار گروه شیمی‌آلی با عنوان Expanding Biomimicry to Biocatalysit for Cascade Organic Synthesis خاتمه یافت.

در پایان مراسم ضمن اهدای جوایزی به تمامی دانشجویان ارائه دهنده سمینارها، پذیرایی نیز از حضار گرامی انجام گرفت.