دستورکارآزمایشگاه


فایل PDF دستورکار آزمایشگاه های دانشکده شیمی در زیر قابل بارگیری است.
جهت هرگونه انتقاد و پیشنهاد در این مورد با chsenfi@ch.sharif.edu درارتباط باشید.

شیمی معدنی 1
شیمی فیزیک 1
شیمی عمومی 1
شیمی تجزیه 1
شیمی تجزیه 3
شیمی آلی 1
اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی
شیمی تجزیه م .شیمی
شیمی معدنی 2
شیمی فیزیک 2
شیمی عمومی 2
شیمی تجزیه 2
شناسایی ترکیبات آلی
شیمی آلی 2
شیمی آلی م. شیمی
شیمی فیزیک م شیمی