هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف


Responsive Image

حبیب باقری

استاد
شیمی تجزیه

پست الکترونیکی: bagheri@sharif.edu
تلفن: 5316-6616 21(0)(98+)
اتاق: (415-9)
Responsive Image

محمدرضا هرمزی نژاد

استاد
شیمی تجزیه

پست الکترونیکی: hormozi@sharif.edu
تلفن: 5337-6616 21(0)(98+)
اتاق: (414-9)
Responsive Image

مجتبی باقرزاده

استاد
شیمی معدنی

پست الکترونیکی: bagherzadeh@sharif.edu
تلفن: 5354-6616 21(0)(98+)
اتاق: (408-9)
Responsive Image

سیروس جمالی

دانشیار
شیمی معدنی

پست الکترونیکی: sjamali@sharif.edu
تلفن: 5334-6616 21(0)(98+)
اتاق: (422-9)
Responsive Image

علی پورجوادی

استاد
شیمی آلی

پست الکترونیکی: purjavad@sharif.edu
تلفن: 5311-6616 21(0)(98+)
اتاق: (412-9)
Responsive Image

علیرضا فتاحی

دانشیار
شیمی آلی

پست الکترونیکی: fattahi@sharif.edu
تلفن: 5342-6616 21(0)(98+)
اتاق: (326-9)
Responsive Image

دکتر عظیم ضیائی حلیمه جانی

دانشیار
شیمی آلی

پست الکترونیکی: azim.ziyaei@sharif.edu
تلفن: 5314-6616 21(0)(98+)
اتاق: (410-9)
Responsive Image

شهربانو رحمان ستایش

دانشیار
شیمی فیزیک

پست الکترونیکی: setayesh@sharif.edu
تلفن: 5338-6616 21(0)(98+)
اتاق: (429-9)
Responsive Image

زهرا جمشیدی

دانشیار
شیمی فیزیک

پست الکترونیکی: njamshidi@sharif.edu
تلفن: 5304-6616 21(0)(98+)
اتاق: (428-9)
Responsive Image

سعید شاهرخیان

استاد
شیمی تجزیه

پست الکترونیکی: shahrokhian@sharif.edu
تلفن: 5359-6616 21(0)(98+)
اتاق: (417-9)
Responsive Image

هادی پرستار

دانشیار
شیمی تجزیه

پست الکترونیکی: h.parastar@sharif.edu
تلفن: 5306-6616 21(0)(98+)
اتاق: (409-9)
Responsive Image

بهرام قنبری

دانشیار
شیمی معدنی

پست الکترونیکی: ghanbari@sharif.edu
تلفن: 5307-6616 21(0)(98+)
اتاق: (421-9)
Responsive Image

رضا کیا

دانشیار
شیمی معدنی

پست الکترونیکی: rkia@sharif.edu
تلفن: 5332-6616 21(0)(98+)
اتاق: (411-9)
Responsive Image

فیروز مطلوبی مقدم

استاد
شیمی آلی

پست الکترونیکی: matloubi@sharif.edu
تلفن: 5309-6616 21(0)(98+)
اتاق: (406-9)
Responsive Image

حمیدضا کلهر

دانشیار
شیمی آلی

پست الکترونیکی: kalhor@sharif.edu
تلفن: 5315-6616 21(0)(98+)
اتاق: (430-9)


Responsive Image

افشین شفیعی

دانشیار
شیمی فیزیک

پست الکترونیکی: shafiee@sharif.edu
تلفن: 5308-6616 21(0)(98+)
اتاق: (413-9)
Responsive Image

داوود طاهری‌نیا

استادیار
شیمی فیزیک

پست الکترونیکی: taherinia@sharif.edu
تلفن: 5355-6616 21(0)(98+)
اتاق: (325-9)