شیمی آلی


شیمی آلی بخشی از شیمی است که با ترکیبات کربن سروکار دارد. این که یک عنصر میتواند بر سرتاسر این حوزه فرمان براند، نمودی است از توانایی باروری کربن. کربن در میانه جدول تناوبی، نقشه‌ی شیمیدانان برای ویژگیهای شیمیایی عناصر، جا دارد و عمدتا نسبت به رابطه ای که وارد میشود بی‌تفاوت است. به‌ویژه، تمایل دارد با خودش پیوند برقرار کند. به‌دلیل خصلت معتدل و غیرتهاجمی، کربن میتواند زنجیره‌ها و حلقه‌هایی با پیچیدگی خیره‌کننده ایجاد کند درست همان چیزی است که ارگانیسم ها به آن نیاز دارند.
پیچیدگی مولکولهایی که کربن در آنها مشارکت دارد چنان است که در اصل تصور می‌شد که تنها طبیعت میتواند آن‌ها را درست کند. بنا به این دیدگاه، آنها فراورده‌های ارگانیسم‌ها هستند. سال ۱۸۲۸ سرآغاز پایان این تصور بود، هنگامی که نشان داده شد که کانی ساده‌ای را میتوان به ترکیبی مشخصا « آلی» تبدیل کرد( یعنی اوره). گرچه برای مدتی بحث و جدلی پا گرفت، از آن پس«آلی» شیمی‌آلی مفهومی کهنه‌گرایانه بوده است؛ ولی کهنه‌گرایی‌های جا افتاده را به دشواری میتوان از میان برداشت و این واژه به بقای خود ادامه میدهد، ولی اکنون تنها به معنای «ترکیب کربن».


Responsive Image

دکتر علی پورجوادی

استاد


 • حامل­های دارویی پاسخگو به محرک برپایه مواد پلیمری
 • کامپوزیت­های رسانا و نیمه رسانا
 • کاتالیزگر‌های ناهمگن پربازده برپایه مواد پلیمری
 • پلیمرهای حافظه‌دار
 • جاذب های پلیمری برای تصفیه آب (جاذب­های روغن، رنگینه و فلزات)
 • هیدروژل های خودترمیم‌­شونده
 • مواد الکتروکرومیک
 • هیدروژل های ابرجاذب
Organic/Polymer Chemistry
Our group is involved in the applied and fundamental research of different areas of organic chemistry, polymer chemistry, and materials science. We investigate and explore applied problems in polymer science and engineering with a special focus on knowledge and abilities. The preparation of natural polymer-based hydrogels was widely studied by our group. Currently, we have focused on the design, preparation, and characterization of polymeric materials for advanced technologies and practical applications such as conductive polymers, drug delivery systems, photochromic material, polymer-supported catalyst, RAFT polymerization, self-healing, and shape-memory materials
Responsive Image

دکتر فیروز مطلوبی مقدم

استاد


 • سنتز و کاربرد کاتالیست های همگن و ناهمگن جدید برای تبدیل آلی
 • سنتز مولکول های آلی جدید مانند ترکیبات هتروسیکل و ترکیبات دارویی
 • شیمی محصولات طبیعی (جداسازی، مشحص کردن ساختار و سنتز)
Laboratory of Organic Synthesis and Natural Products
Research in our group is multifaceted. Although the projects are centered in organic chemistry, we have interests in all aspects of this field. The research involves both the art of the synthesis of novel organic molecules and catalysts (homogeneous & heterogeneous catalysts). Also, we are interested in understanding organic reaction mechanisms by theoretical calculations. Recently, we are particularly interested in  the synthesis of compounds containing sulfur (S), and phosphorus (P) heteroatoms that intervene in biological processes
Responsive Image

دکتر علیرضا فتاحی

دانشیار


 • طراحی دارو ضد سرطان
 • طراحی مایعات یونی به عنوان حامل های دارو
 • طراحی اسید ها و باز های آلی مبتنی بر پیوند های هیدروژنی
Organic Chemistry
Design and modification of new anticancer drugs:  http://sina.sharif.edu/~fattahi/elearning/11.jpg
Study of interactions of antigens with antibodies
Modification of drug structures based on theirs chemistry & interaction with  corresponding receptors
Metal complexation of model peptides & proteins
Conformational analysis of bio molecules including amino acids, peptides, nucleobase, carbohydrates
Thermochemistry of organic reactions  
Design of new category of bronsted-lowry acids & bases and exploring their     application as enantioselective catalyst    
Responsive Image

دکتر حمیدرضا کلهر

دانشیار


 • کاتالیست های زیستی در سنتز های بی قاعده آلی
 • مهندسی مولکولی آنزیم ها برای ایجاد کارکرد های جدید و بهبودیافته
 • بیولوژی شیمیایی کژتابیدگی پروتئین در بیماری های انسان
 • برهم‌کنش های مولکولی پروتئین ها و مولکول های کوچک آلی مورد استفاده در روش های تجربی و محاسباتی
Biochemistry and Chemical Biology
Working at the interface between chemistry and biology, in the last few years, we have studied chemical biology of protein misfolding which has been associated with a number of debilitating human diseases, such as Alzheimer's disease, both experimentally and in silico. Recently, we have broadened our work to exploit biocatalysis to perform challenging organic synthesis including cascade reactions. In addition, using DNA recombinant technology, we have aimed to engineer enzymes to attain interesting and novel functions, providing more sustainable alternatives than what have been achieved previously.  Another aspect of our work, relates to bioisnspired catalysis; using biomolecules to functionalize nanoparticles such as carbon quantum dots, our group aims to provide solutions for difficult challenges in biology. We have complemented our research with computational and bioinformatics approaches including molecular modeling to gain more molecular details on the interactions of macromolecules and small organic molecules
Responsive Image

دکتر عظیم ضیائی حلیمه جانی

دانشیار

صفحه شخصی

 • سنتز مواد دارویی فعال (API)
 • سنتز آلی مدرن
 • بهینه سازی واکنش ها
 • مقیاس پذیری و مشخص کردن مولکول های پیچیده با تکنیک های تحلیلی
 
Heterocyclic and heteroatom Chemistry - 
Drug development- 
C-H activation- 
Green Chemistry- 
Organometallic study- 
Total Synthesis of natural compounds- 
Theoretical study on the mechanism of reaction- 
Ionic Liquids- 

گروه‌ها


شیمی آلی