جلسهٔ هم اندیشی اساتید و دانشجویان دانشکده ‌شیمی

جلسهٔ هم اندیشی اساتید و دانشجویان دانشکده ‌شیمی در سالن جابر دانشکده برگزار شد

روز دوشنبه مورخ ۱۴آذرماه ۱۴۰۱جلسه ای با محوریت گفتگو پیرامون اتفاقات اخیر دانشگاه و وضعیت ادامهٔ ترم در سالن جابر برگزار شد. در این نشست دانشجویان به بیان دغدغه های خود در مورد اتفاقات اخیر،اوضاع کنونی دانشگاه ،وضعیت ادامهٔ ترم و...اشاره کردند. اساتید نیز ضمن بیان نظرات خود در مورد اوضاع دانشگاه، توضیحاتی در پاسخ به نگرانی های دانشجویان ارائه کردند.