جشنی به مناسبت بازنشستگی مسئول دفتر رئیس دانشکده

ظهر دوشنبه ۱۵ام اسفندماه به همت چندتن از دانشجویان و با حضور اساتید، کارمندان و دانشجویان دانشکده جشنی به مناسبت بازنشستگی خانم آقایی برگزار شد.

ظهر دوشنبه ۱۵ام اسفندماه به همت چندتن از دانشجویان و با حضور اساتید، کارمندان و دانشجویان دانشکده جشنی به مناسبت بازنشستگی خانم آقایی برگزار شد.

گفتنی است خانم آقایی پس از ۳۰ سال حضور در دانشکده شیمی به عنوان منشی ریاست دانشکده بازنشسته شدند و خانم متقی نژاد جانشین ایشان شدند.

در پایان مراسم با کیک و چای از حضار پذیرایی گردید.