قرارگیری نام ۵ استاد دانشکده شیمی در فهرست سرآمدان علمی کشور

قرارگیری نام ۵ استاد دانشکده شیمی در فهرست سرآمدان علمی کشور

براساس انتخاب فدراسیون سرآمدان علمی کشور، تعدادی از اساتید دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف در فهرست سرآمدان علمی کشور قرار گرفتند؛ در این فهرست، دکتر سعید شاهرخیان، دکتر محمدرضا هرمزی‌نژاد، دکتر علی پورجوادی، دکتر هادی پرستار شهری و دکتر شهربانو رحمان ستایش حضور دارند.